Säännöt

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Nurmijärven Jalkapalloseura ry, josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä NJS. Seuran kotipaikka on Nurmijärvi ja kieli suomi.

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä liikunta- ja urheiluharrastusta, erityisesti jalkapalloilua, tavoitteena ruumiillisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen.

Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Toiminnassa kunnioitetaan ympäristön ja luonnon asettamia vaatimuksia sekä tasa-arvon toteutumista.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen:

 • kilpailutoimintaa, kunto- ja muuta terveysliikuntaa;
 • harjoitus-, koulutus- ja valmennustoimintaa;
 • sosiaalisesti kehittävää kasvatustoimintaa;
 • tiedotus- ja valistustoimintaa, sekä
 • mahdollisuuden hankkia seuran välityksellä urheiluvälineitä ja -asusteita.

Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia.

Aatteellisen toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa.

Seura pyrkii aloitteellisesti edistämään toiminta-alueensa liikuntaolosuhteiden kehittämistä.

4 § Seuran jäsenyys

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto ry:een, Finlands Bollförbund rf, josta näissä säännöissä käytetään lyhennystä SPL.

Seuran jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä päättää seuran kokous. Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

5 § Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SPL:n piirin ja SPL:n sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.

Seuran alle 15 vuotiaat henkilöt voivat liittyä yhdistyksen juniori- tai nappulajäseniksi. Juniori- ja nappulajäsenen liittyessä seuraan voivat hänen huoltajansa liittyä seuran varsinaiseksi jäseneksi.

Toimihenkilöjäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka toimii seurassa joukkueenjohtajana, valmentajana, muuna toimihenkilönä tai luottamustehtävässä

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä tai sen edustajalla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Irtisanomisaika on 1 kk, eroilmoituksen tekemisestä. Jo maksettuja maksuja ei palautetairtisanomisen yhteydessä. Jäsenmaksuvelvollisuus säilyy kuluvan vuoden loppuun ja toimintamaksuvelvollisuus irtisanomisajan loppuun.

7 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka

 • laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen
 • toimii seuran sääntöjen tai tarkoituksen vastaisesti, taikka
 • syyllistyy epäurheilijamaiseen ja seuraa vahingoittavaan toimintaan
 • päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viidentenä päivänä päätöksen lähettämisestä jäsenelle kirjatussa kirjeessä

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa WADA:n ja Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Jäsenen katsotaan eronneen, jos hän on jättänyt neljä kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta. 
Johtokunta voi evätä jäseneltä äänioikeuden seuran kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan seuran johtokunnan päättämään päivämäärään mennessä.

Johtokunta ja SPL tai SPL:n piiri voi päättää kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista SPL:n säännöissä tai määräyksissä mainitulla tavalla.

8 § Jäsenmaksut

Seuran syyskokous päättää vuosittain varsinaisten jäsenten, toimihenkilöjäsenten, juniori- ja nappulajäsentensä jäsenmaksusta sekä kannattajajäsenten jäsenmaksusta.

Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä mitään maksuja.

9 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella paikallisessa sanomalehdessä tai seuran nettisivulla.

10 § Kevät- ja syyskokous

A. kevätkokouksessa

1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. Päätetään kokous

B. syyskokouksessa

1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Vahvistetaan varsinaisten, toimihenkilöjäsenten, juniori- ja nappulajäsenten jäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen suuruus
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
7. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
8. Päätetään johtokunnan jäsenten määrä
9. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12. Päätetään kokous

11 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin asian takia tehnyt johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

12 § Pöytäkirja

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.

Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13 § Äänestys

Mikäli kokouksen päätös ei ole yksimielinen, päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Henkilövaali suoritetaan vaadittaessa suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, toimihenkilöjäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla, juniori- tai nappulajäseniä ja kannattavia jäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Alle 15-vuotiaan jäsenen äänioikeutta käyttää nimetty huoltaja. Äänioikeutta käyttävällä huoltajalla on yksi ääni jäsentä kohden. Valtakirjalla ei saa äänestää.

14 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut (4 – 8) jäsentä ja 2 yhteistä varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

 • Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
 • Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 • Vastata SPL:n ja sen piirien sääntöjen ja määräysten seuralle asettamista velvoitteista
 • Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
 • Vastata seuran taloudesta
 • Pitää jäsenluetteloa
 • Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
 • Tehdä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten
 • Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta
 • Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 • Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 • Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
 • Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien anomisesta
 • Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

15 § Toiminta- ja tilivuosi

Seuran toimintavuosi ja tilivuosi on kalenterivuosi.

16 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen voi kirjoittaa toiminnanjohtaja, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, aina kaksi yhdessä. Lisäksi nimenkirjoitusoikeus yksin voidaan myöntää johtokunnan erikseen määräämälle henkilölle.

17 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

18 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

19 § Seuran varojen luovuttaminen

Kun seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava jalkapalloa edistävään yleishyödylliseen toimintaan purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Varojen luovutuksesta huolehtii johtokunta tai kokouksen valitsemat selvitysmiehet.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

20 § Yhdistyslain noudattaminen

Mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.