NJS  kehitystyö näkyväksi
Julkaistu: 02.11.2023 07.36

NJS kehitystyö näkyväksi

PALLOLIITON SEUROJEN LAATUJÄRJESTELMÄ - NJS SAAVUTTANUT TASON 3

Palloliiton seurojen laatujärjestelmällä kehitetään kokonaisvaltaisesti seurojen toimintaa ja se on ensisijaisesti seuran kehittämisen väline. Kokonaisvaltaisen kehittämisen tavoitteena on tukea seuroja tulokselliseen, pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen toimintaan, jonka pohjana on vahva seuraidentiteetti ja seuran jäsenistön laajasti hyväksymä toimintamalli. Laatujärjestelmä tukee seuran kehittämistä kolmella osa-alueella (urheilutoiminnassa, johtamisessa ja viestintä/markkinoinnissa) ja viidellä eri tasolla. Tasojen kriteerien vaativuus kasvaa alkaen tasolta 1 ja päättyen tasolle 5.

NJS:n arvioinnin painopisteenä oli Tason 3 urheilutoiminnan, johtamisen, viestinnän ja markkinoinnin kriteerien avulla tehtävä arviointi, mikä pohjautuu edellisen arvioinnin arviointiraporttiin (16.2.2022 ja urheilutoiminnan arviointiin 6.10.2023), seuran tekemään itsearviointiin, seuran esittämään dokumentaatioon ja arviointitilaisuuden haastatteluun. Johtamisen, viestinnän ja markkinoinnin kriteerien osalta seura täytti kaikki tason 3 vaatimukset.

Tehdyn arvioinnin perusteella NJS on Laatujärjestelmässä tasolla 3. (Arviointiraportti 26.10.2023)

Seuran johtokunta

Seuran johtokunnan rooli on aivan keskeinen laatujärjestelmän hyödyntämisen ja seuran kehitystoimenpiteiden toteuttamisen näkökulmasta. Aikaisemman kokemuksen perusteella ne seurat, joissa seuran johtokunta on ottanut laatujärjestelmän seuran keskeiseksi toiminnan kehittämisen työkaluksi, on myös hyötynyt siitä eniten. Käytännössä se on tarkoittanut, että seuran johtokunta on ollut hyvin edustettuina arviointitilaisuuksissa ja se on arviointien jälkeen laatinut yhdessä seuran keskeisten toimihenkilöiden kanssa kehityssuunnitelman, jonka toteutumista se myös aktiivisesti on seurannut ja myös siihen osallistunut.

NJS:ssä on otettu laatujärjestelmä seuran keskeiseksi kehittämisen työkaluksi ja samalla seuran toiminnan johdonmukaisuus ja ennakoitavuus on parantunut, kun seuran toimintaa ohjaavat linjaukset on suunniteltu, dokumentoitu ja otettu käyttöön seuran toiminnan kannalta keskeisillä osa-alueilla. Samalla koko seuran kehittäminen on tullut myös systemaattisemmaksi ja seura on Palloliiton kanssa syventyneen yhteistyön avulla pystynyt paremmin hyödyntämään Palloliiton tarjoamia palveluita.

Tätä pitkäjänteistä työtä aloitettiin tehdä jo ennen koronaa, kertoo puheenjohtaja Sirpa Laukala. Kehitystyö jatkuu edelleen, nyt kehittämistyö alkaa näkymään pienillä askelilla. Huomion arvoista on, että vaikka taloushaasteita, työn organisoinnin tiivistämistä on ollut ja samalla hallinnon henkilömäärä on pienentynyt, ei johtokunta ole luovuttanut vaan kehitystyö on jatkunut. Uskon että kehitystyö alkaa näkymään myös arjessa kentällä nyt kun strategian mukainen suunnitelmallisuus, mittaaminen ja dokumentaatio on saatu tietylle tasolle, lisää Laukala.

Laatujärjestelmän taustaa

Jalkapalloseurojen laatujärjestelmä on suunniteltu yhdessä seurojen kanssa ja se avattiin pilotointi vuoden jälkeen kaikille seuroille vuoden 2015 alussa. Laatujärjestelmä urheilutoiminnan kriteerit uusittiin 2017 tukemaan vielä vahvemmin suomalaisen jalkapallon strategian (2016–2020) pelaajan laadukasta arkea. Laatujärjestelmän viiden vuoden kokemusten, tulosten ja arvioinnin perusteella on seurojen laatujärjestelmä uusittu vuodelle 2020 kriteeristön, arviointityökalun, arviointimetodin ja seurojen tukitoimenpiteiden, eli seurapalveluiden suhteen. Vuonna 2023 Palloliitto ottaa uuden arviointimallin käyttöön ja NJS on mukana myös uudessa mallissa kehittämässä seuran arjen laatua.

Lisätietoja

Sirpa Laukala puheenjohtaja

Nurmijärven Jalkapalloseura ry

Lähteet:

https://laatujarjestelma.palloliitto.fi/

Palloliiton arviointiraportti 26.10 ja 6.10-2023

Nurmijärven Jalkapalloseura ry

Y-tunnus: 1528457-9

Lepsämäntie 1 (2. krs)

01800 Klaukkala


Toimisto avoinna Ti 14-17 ja To 15-18